Tỉ lệ free float là gì ?

Tỉ lệ free float là gì ?

Tỉ lệ free float là gì ?

Tỉ lệ free float là gì ?

Tỉ lệ free float là gì ?
Banner Quảng cáo uCustom

Tỉ lệ free float là gì ?

1. Tỉ lệ free float là gì ?

Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng trong tiếng Anh là free float.

Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng là tỉ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với tổng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.
 

2. Công thức xác định tỉ lệ free-float

F = (Khối lượng cổ phiếu lưu hành – khối lượng cổ phiếu không tự do chuyển nhượng) / khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó: F = tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float)

3. Các trường hợp cổ phiếu không được tự do chuyển nhượng

Các cổ phiếu không được phép tư do chuyển nhượng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Số cổ phiếu đó thuộc quyền sở hữu của các đối tượng đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật như:

+ Cổ đông sáng lập;

+ Phát hành riêng lẻ dưới 100 NĐT;

+ Phát hành cổ phiếu ưu đã cho cán bộ công nhân viên;

+ Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của doanh nghiệp FDI khi chuyển sang công ty cổ phần;

+ Các trường hợp hạn chế chuyển nhượng khác theo quy định.

- Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông nội và những người có liên quan;

- Cố phiếu thuộc sở hữu của cổ đông chiến lược;

- Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông nhà nước;

- Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông lớn, ngoại trừ nắm giữ của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán) và quỹ đầu tư chứng khoán. Sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn vẫn bị hạn chế chuyển nhượng cho đến khi tỉ lệ nắm giữ giảm xuống 4%.

4. Lưu ý khi làm tròn tỉ lệ free-float khi tính toán chỉ số

- Tỉ lệ free-float tính chỉ số sẽ được làm tròn để tính toán chỉ số và giới hạn tỉ trong theo nguyên tắc sau:

+ Với tỉ lệ free-float <= 15%: Làm tròn lên theo bước 1%;

+ Với tỉ lệ free-float > 15%: Làm tròn lên theo bước 5%.

- Ví dụ

+ Tỉ lệ free-float của cổ phiếu A là 13.55%, khi tính toán chỉ số, cổ phiếu A sẽ có tỉ lệ free-float là 14%;

+ Tỉ lệ free-float của cổ phiếu B là 15.55%, khi tính toán chỉ số, cổ phiếu A sẽ có tỉ lệ free-float là 20%;

+ Thời gian chính thức áp dụng: Kỳ tháng 4/2019.